20.10.2013.
Nietzsche, Friedrich
LJUDSKO, ODVIŠE LJUDSKO. Knjiga za slobodne duhove, sv. II.20.10.2013.
Libera, Alain de
ARHEOLOGIJA SUBJEKTA, sv. I. Rođenje subjekta.20.10.2013.
Avicenna (Ibn Sînâ)
METAFIZIKA, sv. II. (bilingv. izd.)20.10.2013.
Sambunjak, Slavomir i Zaneta
POD KOPRENOM. Queste Petra Zoranića i Wolframa von EschenbachaFilosofska biblioteka
Dimitrija Savića


e-mail: dimitrije.savic@zg.t-com.hr